Collonil - SHOE FRESH 100ml

Doporučujeme

233,- Kč (vč. DPH)

Antibakteriální a osvěžující deodorant do obuvi ve spreji zabraňuje zápachu má antibakteriální účinek zajišťuje příjemný pocit v obuvi.

Standardní věty o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy


 

Produktový kód 9990001

Máte více otázek?
Kontaktujte naši poradkyni: +420 735 752 681

 


Volejte +420 222 938 550