Collonil - SNEAKER INSIDE GEMINI 150 ml

Doporučujeme

315,- Kč (vč. DPH)

Sprej pro čištění a údržbu vnitřků obuvi, je ideální pro sportovní obuv, tenisky a sandály. Zajistí Vám svěží a příjemný pocit při nošení obuvi. Je vhodný pro všechny druhy materiálů.

Standardní věty o nebezpečnosti
H225  Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné býle/obličejový štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném  místě. Uchovývejte v chladu.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane


Produktový kód 9940030

Máte více otázek?
Kontaktujte naši poradkyni: +420 222 938 550

 


Volejte +420 222 938 550