Collonil - STRETCH 100 ml

175,- Kč (vč. DPH)

Pěna na roztažení obuvi. Roztahuje místa v obuvi se zvýšeným tlakem chodidla. U lakových kůží, broušených a z reptílií nastříkejte pouze zevnitř.

Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémn
ě hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpe
čné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

 

Produktový kód 9980002

Máte více otázek?
Kontaktujte naši poradkyni: +420 735 752 684