Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel
Ing.Vladislav Machytka, Uruguayská 19, 120 00 Praha 2
IČ: 10157549 | (Dodavatel je plátcem DPH)
(dále jen "dodavatel")

Provozovny
Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven jsou uvedeny v sekci Prodejny.

Kontaktní údaje
Telefon: +420 735 752 681 | Email: eshop[zavináč]obuvsotek.cz
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.obusotek.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Pokud objednávka překročí v celkovém součtu 10000,-, bude zboží dodáno na prodejnu k osobnímu vyzvednutí pouze v případě, že bude předem zaplacené.

Ceny

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Cena za dopravu po České republice je stanovena na 120 Kč za balík. Dopravujeme s dopravní společností DPD.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků. V průběhu objednávky budou všechny informace týkající se ceny a dodavatele v pravém sloupci souhrnně shrnuté. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravní společností DPD, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží jsou jednotně stanovené na 120 Kč (vč. DPH) v rámci ČR. Zboží bude dodáno přepravní společností DPD. Pokud objednávka převyšuje hodnotu 3.000 Kč (vč. DPH), pak je cena dopravy v rámci ČR hrazena dodavatelem. Pokud výše objednávky přesahuje hranici 3.000 Kč (vč. DPH), ale zákazník využije do 14 dnů práva odstoupení od smlouvy tak, že se tím původní objednávka sníží pod uvedenou hranici, vzniká prodávajícímu nárok započítat si náklady na dopravu zboží proti pohledávce zákazníka z titulu vrácení kupní ceny vráceného zboží a v případě, že náklady na dopravu budou vyšší, vzniká zákazníkovi povinnost tento rozdíl uhradit.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo kreditní kartou.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Veškeré zboží objednané přes eshop nelze hradit dárkovými poukazy!

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout a vyzkoušet.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a je stanovena na 24 měsíců. Jako záruční list slouží „daňový doklad“ nebo „účtenka“ přiložená ke zboží.

Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží – vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku běžného opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

a/Vady odstranitelné - Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků. U vad, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu.

b/Vady neodstranitelné - za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. U vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu věci, anebo má právo od smlouvy odstoupit. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.obuvsotek.cz, pak postupuje následujícím způsobem:

  1. Podá reklamaci zasláním emailu na adresu eshop[zavináč]obuvsotek.cz označí ji v předmětu zprávy jako „reklamace“, kde uvede zejména číslo objednávky, číslo prodejního dokladu, typ zboží a jeho vzor, a popis závady. Dále pak č. bankovního účtu, na který by v případě uznání reklamace, byla kupní cena včetně dopravného odeslána.
  2. Odešle reklamované zboží na adresu: Obuv Šotek, eshop - reklamační oddělení, Sokolovská 37/24, 186 00, Praha 8
  • s popisem vady nebo vytištěným emailem o podání reklamace na eshop[zavináč]obuvsotek.cz
  • s prodejním dokladem (účtenka nebo daňový doklad)
  • uveďte jaký způsob vyřízení reklamace preferujete: a) opravu, b) výměnu a nebo c) vrácení peněz.

Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli. Reklamované zboží nelze zaslat na dobírku, ta nebude přijata.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zboží po domluvě zasláno zpět na adresu odesilatele reklamace nebo bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží na pobočce.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Podle povahy oprávněné reklamace, bude zákazníkovi a) opravené zboží vráceno b) nové zboží zasláno c) nebo vráceny peníze na jeho č. účtu bankovním převodem.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o vadu způsobenou mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození zboží před jeho přijetím.

Obchod www.obuvsotek.cz neručí za škody způsobené přepravcem, pokud vám bude doručena poškozená zásilka (poškozený, potrhaný, deformovaný transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se obchod www.obuvsotek.cz zříká všech závazku, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.


Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu eshop[zavináč]obuvsotek.cz. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do pobočky dodavatele: Obuv Šotek, Sokolovská 37/24, 186 00, Praha 8, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, nechozené a kompletní (včetně originálního obalu). K vrácené obuvi vloží kopii faktury a dopíše číslo účtu, na který zákazník chce vrátit peníze za vrácené zboží. 

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. V případě obuvi nebo kabelky, která byla chozená nebo nošená a vykazuje v tomto ohledu opotřebení (podle podrážky a stélek obuvi nebo podle onošeného vnitřku kabelky), si dodavatel vyhrazuje právo toto zboží vrátit odesílateli bez možnosti náhrady.

Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit a to v průběhu každé další objednávky.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na eshop[zavináč]obuvsotek.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@obuvsotek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Odpovědnou osobou na straně kupujícího je Maria Kubíni.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.obuvsotek.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Děkujeme vám za projevenou důvěru. V případě jakýchkoli dotazů, ohledně obchodních podmínek, jsme vám k dispozici na eshop[zavináč]obuvsotek.cz.Volejte +420 735 752 682